Artikkelit 18.07.2022

Jere Mattila

Edunvalvontavastaava (OTM)

Tiedekunta on hiljattain aloittanut vuosien 2023–2026 opetussuunnitelmien valmistelun. Uudistamistyön kohteena tulevat olemaan kaikki tiedekunnan koulutusohjelmat. Vaikka opetussuunnitelmia on uudistettu merkittävästi Iso Pyörä -uudistuksen yhteydessä, tutkinto kaipaa edelleen kehittämistä. 

Opetussuunnitelmat vaikuttavat opiskelijoiden arkipäiväiseen elämään aina yksittäisten kurssien sisällöistä koko koulutusohjelmissa omaksuttuihin menettelyihin. Tämä todettuna, lienee jokaiselle lukijalle itsestään selvää, että tulevien opetussuunnitelmien sisällöllä on painava merkitys opiskelijoiden kannalta.

Edunvalvonnallisesti opetussuunnitelmatyö tarjoaa poikkeuksellisen vaikuttamisen mahdollisuuden, jota jokaiselle opintovaliokunnalle ei suoda. Opetussuunnitelmia uudistetaan nimittäin vain joka kolmas vuosi. Kesken kolmivuotiskauden opetussuunnitelmia voidaan muuttaa vain painavista syistä.

Pienryhmäopetuksen uudistaminen 

Pykälän edunvalvontatoimikunta on tunnistanut ON-tutkinnon suurimmaksi kehittämiskohteeksi pienryhmäopetuksen uudistamisen. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) vuonna 2021 julkaistussa oikeustieteellisen alan korkeakoulutuksen arvioinnissa pienryhmäopetuksen integroiminen ON-tutkintoon todettiin olevan yksi tutkinnon vahvuuksista. Todellisuus on kuitenkin toinen. 

Pykälistit ovat useissa opintokyselyissä kertoneet olevansa tyytymättömiä pienryhmäopetukseen – eikä aivan syyttä. Jokainen pykälisti tunnistaa varmasti sen tosiasian, että nykyisten pienryhmien pakollisuutta ei voida perustella työelämätaitojen tai ryhmätyöskentelytaitojen oppimisella. 

Tästä johtuen edunvalvontatoimikunta on päättänyt ehdottaa tiedekunnalle uusia vaihtoehtoja pienryhmäopetukselle. Nähdäksemme kaikilla alla tarkemmin kuvatuilla malleillamme on opetuksen laatua ja oppimista edistäviä vaikutuksia – mahdollisesti myös opetusresursseja vapautuisi ja kohdentuisi mielekkäämmin. 

OPS-työn aikatauluista johtuen, malleja esitellään tiedekunnalle ensimmäisen kerran jo toukokuun aikana. Pykälistien mielipiteitä olemme kartoittaneet muun muassa edunvalvontakyselyn avulla sekä keskustelemalla malleista opintovaliokunnan kokouksissa. 

MALLI 1 Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opiskelija voi valita kurssin suoritustavaksi joko itsenäisen työskentelyn tai pienryhmäopetuksen. 

Itsenäisessä työskentelyssä opiskelija saa suuntaviivat hyvästä vastauksesta, mutta suoritukseen ei sisälly pakollista kontaktiopetusta. 

Pienryhmäopetuksessa läsnäolopakko ja toteutus säilyvät pääosin nykyisellään.

MALLI 2 Vertaisarvioidut yksilötehtävät

Pienryhmätyöskentely korvataan vertaisarvioiduilla yksilötehtävillä. Opiskelijoiden vertaisarviointi tapahtuu Moodlessa nimettömästi. Vapaaehtoinen purku opettajan johdolla pienryhmissä.

MALLI 3 Temaattisten kokonaisuuksien pienryhmät

Pienryhmäopetusta kehitetään pääosin nykyisen mallin pohjalta. Pienryhmäopetuksen määrää vähennetään ja pienryhmiä järjestetään ainoastaan temaattisesta kokonaisuudesta. Samalla kokoavista loppukuulusteluista luovutaan.

Mallit on luotu keskustelun pohjaksi liittyen erityisesti ON-tutkinnon pienryhmien uudistamiseen. Suoritustapoja voidaan kuitenkin hyvin käyttää myös muissa koulutusohjelmissa. Malleja on mahdollista myös yhdistää toisiinsa. Esimerkiksi yhdistelmä kaikista malleista voisi olla seuraavanlainen:

YHDISTELMÄ MALLEISTA 

Opiskelija voi valita kurssin suoritustavaksi joko itsenäisen työskentelyn tai pienryhmäopetuksen. 

Itsenäisessä työskentelyssä opiskelija saa suuntaviivat hyvästä vastauksesta, mutta suoritukseen ei sisälly pakollista kontaktiopetusta. Itsenäiseen työskentelyyn kuuluu toisten opiskelijoiden vertaisarviointi.

Pienryhmäopetuksen määrää vähennetään ja pienryhmiä järjestetään ainoastaan temaattisesta kokonaisuudesta. Samalla kokoavista loppukuulusteluista luovutaan.

Uskomme, että pienryhmätyöskentely kasvattaisi suosiotaan, mikäli sen valitsisivat henkilöt, jotka olisivat valmiita aidosti työskentelemään ryhmässä sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Samalla henkilöt, jotka elämäntilanteestaan tai muista syistä johtuen haluavat tehdä tehtäviä mieluummin yksin, saisivat tähän myös vapauden. 

Lisäksi opintojen suoritustapojen monipuolistaminen ja joustavoittaminen olisivat omiaan lisäämään opiskelijatyytyväisyyttä. Toki vaihtoehtona voisi olla myös nykyinen malli. Pykälän edunvalvonnassa tiedämme, ettei tämä kuitenkaan ole opiskelijoiden enemmistön toivoma vaihtoehto.

Mitä seuraavaksi?

Edunvalvontatoimikunta ja opintovaliokunta toivovat pykälisteiltä suurta intoa opetussuunnitelman uudistamistyöhön. Käytännössä opetussuunnitelmien valmistelutyö ajoittuu huhtikuulta lokakuuhun, jonka jälkeen tiedekuntaneuvosto tekee päätöksiä uusista opetussuunnitelmista. 

On tärkeää, että myös opiskelijat ovat vahvasti mukana vaikuttamassa tutkinnon kehittämiseen. Hyvässä yhteistyössä tiedekunnan kanssa saamme varmasti aikaan opetussuunnitelmat, jotka palvelevat tulevaisuuden juristien osaamistarpeita. 

Heräsikö sinulle ajatuksia opetussuunnitelmatyöstä tai kenties jostain muusta asiasta? Otamme mielellämme vastaan palautetta ja kehitysideoita liittyen edunvalvontatyöhön. Edunvalvontatoimikunnan tavoittaa nopeiten sähköpostiosoitteesta .